നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്ക്

ടോൾ ഫ്രീ-ഇന്ത്യ: 1800 425 3939
അന്താരാഷ്ട്രo : 0091 8802 012345

കേരള പ്രവാസി
ക്ഷേമ ബോർഡ്

Last Updated on

സേവനങ്ങള്‍.

കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി അനേകം ആകര്‍ഷകമായ ക്ഷേമപദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വീണ്ടും വീടണയുമ്പോള്‍ .

പ്രവാസിലോകത്തു നിന്നും ജന്മനാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന മലയാളി ജീവിതങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമുയർത്താനായി രൂപീകരിച്ച നൂതന ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശിഷ്ടലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം.

പിണറായി വിജയന്‍

ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി, കേരള.

അംഗത്വം.

പ്രവാസി ക്ഷേമബോർഡിലെ അംഗത്വം അനേകം ആനുകൂല്യങ്ങളും, ആസ്തിവകകളും, അവസരങ്ങളും മറ്റുമായി ഉന്നതജീവിതനിലവാരത്തിലേക്കുള്ള വാതായനം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രവാസികൾക്ക്.

വീണ്ടും വീടണയുമ്പോള്‍ .

പ്രവാസിലോകത്തു നിന്നും ജന്മനാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന മലയാളി ജീവിതങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമുയർത്താനായി രൂപീകരിച്ച നൂതന ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശിഷ്ടലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം.

ബന്ധപ്പെടുക.

തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെടുകവഴി നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാം. കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

KERALA PRAVASI

WELFARE BOARD

Head Office

NORKA Centre (2nd Floor),
Near Govt Guest House, Thycaud PO
Thiruvananthapuram 695 014

Phone: +91 471 278 5500/502/503
(IST 10:00 am to 1:00pm and 2:00 pm to 5:00)
Fax: +91 471 278 5501
E mail : info@pravasiwelfarefund.org

Toll Free-India : 1800 425 3939
International : 0091 8802 012345

Chief Executive Officer: +91 471 278 5512
Manager (Finance): +91 471 278 5513

previous arrow
next arrow
Slider

വീണ്ടും വീടണയുമ്പോള്‍.

പ്രവാസിലോകത്തു നിന്നും ജന്മനാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന മലയാളി ജീവിതങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമുയര്‍ത്താനായി രൂപീകരിച്ച നൂതന ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശിഷ്ടലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം.

വീണ്ടും വീടണയുമ്പോള്‍.

സുരക്ഷിതവും നിയമാനുസൃതവുമായ പ്രവാസം, പ്രവാസി ജനതയുടെ ക്ഷേമവും, ഐശ്വര്യവും, തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുവാന്‍ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുവാൻ കേരള സർക്കർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

പിണറായി വിജയന്‍
ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി, കേരള.

അംഗത്വം.

പ്രവാസി ക്ഷേമബോർഡിലെ
അംഗത്വം അനേകം ആനുകൂല്യങ്ങളും, ആസ്തിവകകളും, അവസരങ്ങളും മറ്റുമായി ഉന്നതജീവിതനിലവാരത്തിലേക്കുള്ള വാതായനം തുറക്കപ്പെടുകയാണ്
പ്രവാസികൾക്ക്.

സേവനങ്ങള്‍.

കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി അനേകം ആകർഷകമായ ക്ഷേമപദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ബന്ധപ്പെടുക.

തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെടുകവഴി നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാം. കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

previous arrow
next arrow
Slider

പെന്‍ഷൻ  പദ്ധതി

അറുപത് വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായതും, അഞ്ചുവര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത കാലയളവില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അംശദായം അടച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഓരോ പ്രവാസി കേരളീയനായ Read More

(വിദേശം)-(1എ) അംഗത്തിനും, ഓരോ മുന്‍ പ്രവാസി കേരളീയനായ (വിദേശം)-(1ബി) അംഗത്തിനും, പ്രവാസി കേരളീയന്‍ (ഭാരതം)-2എ അംഗത്തിനും പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ചു വരുന്നു. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കാലം തുടര്‍ച്ചയായി അംശദായം അടച്ചിട്ടുളള അംഗങ്ങള്‍ക്ക്, അവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഓരോ അംഗത്വ വര്‍ഷത്തിനും ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള മിനിമം പെന്‍ഷന്‍ തുകയുടെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ തുക കൂടി അധിക പെന്‍ഷനായി നല്കുന്നുണ്ട്.

2017 സെപ്തംബര്‍ മുതലല്‍ കാറ്റഗറി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രതിമാസ പെന്‍ഷന്‍ 2000/- രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

കുടുംബ പെന്‍ഷ പദ്ധതി

പെന്‍ഷന് അര്‍ഹത നേടിയതിന് ശേഷം ഒരംഗം മരണമടയുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിമാസ കുടുംബ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Read More

കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍ തുക ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അര്‍ഹതപ്പെട്ട പ്രതിമാസ പ്രായാധിക്യ പെന്‍ഷന്‍ തുകയുടെ അന്‍പതു ശതമാനം ആയിരിക്കും.

അവശതാ പെന്‍ഷന്‍

തന്‍റെ നിത്യവൃത്തിക്കായി ഏതെങ്കിലും തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥായിയായ ശാരീരിക അവശത മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതും ക്ഷേമനിധിയില്‍ മൂന്നുവര്‍ഷത്തില്‍ Read More

കുറയാത്ത കാലയളവില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അംശദായമടച്ചിട്ടുള്ളതു മായ ഒരംഗത്തിന് അര്‍ഹതപ്പെട്ട പെന്‍ഷന്‍ തുകയുടെ നാല്പതു ശതമാനത്തിനു തുല്യമായ തുക പ്രതിമാസ അവശതാ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കാനര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അംഗവൈകല്യ
മുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള
പെന്‍ഷൻ
പദ്ധതി

മൂന്നു വര്‍ഷത്തിലധികം തുടര്‍ച്ചയായി സംഭാവന ഒടുക്കിയവരും അംഗവൈകല്യം മൂലം ജോലിയെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരുമാണ് ഈ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹത. Read More

ഈ പെന്‍ഷൻ  ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെയും മെഡിക്കൽ ബോര്‍ഡിന്‍റെയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മരണമടയുന്ന
അംഗങ്ങളുടെ
ആശ്രിതര്‍ക്ക്
ധനസഹായം

ഈ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമായിരിക്കെ അസുഖം മൂലമോ അപകടം മൂലമോ, മരണ മടയുന്ന പ്രവാസി കേരളീയരായ (വിദേശം) (1 എ)Read More

അംഗത്തിന്‍റെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് അന്‍പതിനായിരം രൂപയും വിദേശത്തു നിന്നും തിരിച്ചുവന്ന പ്രവാസി കേരളീയനായ (വിദേശം) (1 ബി) അംഗത്തിന്‍റെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും, പ്രവാസി കേരളീയനായ (ഭാരതം) (2എ) അംഗത്തിന്‍റെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും, കല്പിത അംഗങ്ങളുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും മരണാനന്തര ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ചികിത്സാ
സഹായം

ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച അംഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ ക്കായി ഒരംഗത്തിന് മുഴുവന്‍ അംഗത്വകാലയളവില്‍Read More

അമ്പതിനായിരം രൂപയെന്ന പരമാവധി പരിധിക്ക് വിധേയമായി ധനസഹായം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അപകടമരണവും ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയും

സാമ്പത്തിക പര്യാപ്തത അനുസരിച്ച് ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിന് അംഗങ്ങൾ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടാലും അവര്‍ക്ക് വൈദ്യചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നാലും Read More

ദേശസാല്‍കൃത  ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളുമായി ചേര്‍ന്ന് വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം നല്‍കുന്നതാണ്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അനുവാദം ഇതിനാവശ്യമാണ്.

വിവാഹ
ധനസഹായം

കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വര്‍ഷമെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചുവരുന്നതോ, വിവാഹത്തിനു മുന്നെ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ അംശദായം മുന്‍കൂറായി അടച്ചതോ ആയ അംഗങ്ങളുടെ Read More

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ പെണ്‍മക്കളുടേയും സ്ത്രീ അംഗങ്ങളുടേയും വിവാഹച്ചിലവിനായി പതിനായിരം രൂപ ഒരംഗത്തിന് നിധിയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസ
ആനുകൂല്യം

രണ്ടുവര്‍ഷമെങ്കിലും നിധിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്‍റിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.Read More

   ബോര്‍ഡ് നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഗ്രാന്‍റിന്  അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ക്ക് കോഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പരമാവധി നാലായിരം രൂപവരെ ഗ്രാന്‍റ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രസവാനുകൂല്യം

1.തുടര്‍ച്ചയായി ഒരുവര്‍ഷക്കാലം അംശദായം അടച്ചിട്ടുള്ള കല്പിതാംഗങ്ങള്‍ ഒഴികെ യുള്ള ഒരു വനിതാ അംഗത്തിന് പ്രസവത്തിന്Read More

മൂവായിരം രൂപ ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഒരംഗത്തിന് രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

2.ഗര്‍ഭം അലസല്‍ സംഭവിച്ച കല്പിതാംഗങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള വനിതാ അംഗത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപ ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍, രണ്ടു തവണ പ്രസവാനുകൂല്യമോ ഗര്‍ഭം അലസലിനുള്ള ആനുകൂല്യമോ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിച്ച അംഗത്തിന് തുടര്‍ന്ന് ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.